အစုိးရ၏ ၂၀၁၇ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္း ျပင္ဆင္ေပးရန္ ကခ်င္ေျမယာအေရး လုပ္ရွားသူမ်ား ေတာင္းဆုိ

အစုိးရ၏ ၂၀၁၇ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္း ျပင္ဆင္ေပးရန္ ကခ်င္ေျမယာအေရး လုပ္ရွားသူမ်ား ေတာင္းဆုိ

၂၀၁၇ အစုိးရ၏ ေျမသိမ္း ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမယာအေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေတာင္းဆုိလုိက္ပါသည္။

အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ေျမယာကုိ မတရား သိမ္းဆည္းမႈ ျဖစ္ေစႏုိင္သျဖင့္ ျပင္ဆင္ေစလုိေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္ေန႔ ၄င္းတုိ႔၏ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့သူ ေမတၱာအဖြဲ႔မွ ဦးဆုိင္းလီက ေျပာပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ကုိယ့္ဓေလ့ထံုးတမ္း အစဥ္အလာနဲ႔အညီ ေျမအသံုျပဳေနတာျဖစ္တယ္။ အခု အစုိးရ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းမွာေတာ့ ကၽြန္္ေတာ္တုိ႔ကုိ အသိမွတ္မျပဳထားဘူး။ ေျမယာ လံုျခံဳေရးလည္း မေပးထားဘူး။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ စစ္တပ္က သိမ္းဆည္းထားတဲ့ ေျမယာ အမ်ားၾကီးရွိတယ္။ စီးပြားေရးဇုန္အျဖစ္ သိမ္းယူမႈေတြလည္း ရွိလာမွာပဲ။ အခု အစုိးရရဲ႕ ေျမသိမ္း ဥပေဒနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေျမကုိ သိမ္းယူသြားမွာ စုိးရိမ္တယ္။ အခု ဥပေဒၾကမ္းမွာ နစ္နာတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က ျပန္လည္ ခုခံမယ့္ အခြင့္အေရးလည္း မေပးထားဘူး။”

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေတာင္သူမ်ား၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၊ ေျမယာအေရးလုပ္ရွားသူမ်ား စုစုေပါင္း အဖြဲ႔ ၁၇ ခု၏ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးမွ ယခုလုိ ေတာင္းဆုိလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၂ လယ္ယာေျမ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ၂၀၁၇ ေျမသိမ္း ဥပေဒၾကမ္းကုိ အေကာင္ထည္ ေဖာ္ျခင္းသည္ လက္ရွိ တည္ေဆာက္ေနေသာ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကုိ ထိခုိက္ ေစျပီး ပဋိပကၡဘက္ကုိသာ တြန္းပုိ႔ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျပဌာန္း အတည္ျပဳျခင္း ကုိ ရပ္ဆုိင္းထားရန္ လုိေၾကာင္း ေထာက္ျပထားပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသား ဓေလ့ထံုးတမ္း၊ ေျမယာအခြင့္အေရး အပါအဝင္ ဘက္စံုလြမ္းျခံဳႏုိင္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ အေျခခံထားသည့္ ျပည္သူ ဗဟုိျပဳေျမပုိင္ဆုိင္မႈ အာမခံေပးသည့္ ဥပေဒ တစ္ရပ္ ျပဌာန္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိထားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

ထုိ႔အျပင္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားစြန႔္ခြာသြားေသာ ေျမယာမ်ားတြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရး ကုမၸဏီမ်ား ဝင္ေရာက္လာမႈကုိ ကာကြယ္ရန္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသ ယုဇန ကုမၸဏီမွ ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာ ဧက ၄ သိန္း ေက်ာ္ သိမ္းဆည္းထားမႈ ရွိေနျပီး ၂၀၁၁ တစ္ေက်ာ့ျပန္ တုိက္ပြဲေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္ခြာသြား ေသာ ေဒသခံမ်ား ေျမယာမ်ားတြင္လည္း စုိက္ပ်ိဳးေရး ကုမၸဏီမ်ား ဝင္ေရာက္ ေနရာယူမႈ ရွိလာေနပါသည္။

  • Popular

  • Latest