ေဒသခံမ်ား အကိ်ဳး မပါေသာ ‘ေက်ာက္မ်က္ ဥပေဒၾကမ္း’ ေပၚ လူထု ဆႏၵျပ မည္

Dr. M Kawn La မွ ၂၀၁၇ ‘ေက်ာက္မ်က္ ဥပေဒၾကမ္း’ အေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ေနပုံ

၂၀၁၇ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးစီးပြား မျဖစ္ယံု သာမက လူတစ္စု အတြက္ ယိမ္းယိုင္ သြားေသာ ဥပေဒျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤ ဥပေဒကို ဆႏၵျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ ျမစ္ၾကီးနား City Park Royal တြင္ သတင္းစာ ရွင္လင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထိုဥပဒၾကမ္းသည္ အၾကီးစားလုပ္ကြက္မ်ား ျပန္လည္အေကာင္အထည္ေဖာ္လာျခင္း၊ စက္ယႏ ၱရားၾကီးမ်ား ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား မပါဝင္မႈ၊ ရတနာနယ္ေျမ သတ္မွတ္ျခင္း တြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ သေဘာထားမ်ား ေတာင္းခံျခင္းမပါဝင္မႈ၊ ေက်ာက္မ်က္ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ကိုင္ခြင့္တြင္ အၾကီးစား၊ အလတ္စား၊ အေသးစား၊ လက္လုပ္လက္စားလုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာ ေရြးခ်ယ္မႈ စည္းကမ္းအတိအက် ေဖာ္ျပထားမႈမရရိွျခင္း ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ ဥပေဒ လွ်င္ျမန္စြာျပဌာန္း ႏိုင္ေရး အတြက္ ဆႏၵျပေတာင္းဆို သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒ လူထုဆႏၵျပပြဲ ဦးေဆာင္မည့္သူ Dr. M Kawn La (ေဒါက္တာ အမ္ ေကာန္လ) မွ ဆို သည္။

ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ကခ်င္ပါတီမ်ား၊ ကခ်င္ေရွ႕ေနမ်ား၊ ကခ်င္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔ တုိ႔မွ အစုိးရထံ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား တင္သြင္းခဲ့ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်ာက္မ်က္ဥေပဒကုိ ကန္႔ကြက္သည့္ လူထု ဆႏၵျပပြဲတစ္ခုကုိ ျမစ္ၾကီးနား တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၈) ရက္ေန႔ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားျပီး ဖားကန္႔၊ မႏၱေလး ႏွင့္ မုိးကုတ္ျမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း ကန္႔ကြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ၂၀၁၇ မတ္လ(၁၃)ရက္ေန႔ စတင္ထုတ္ျပန္ ခ့ဲသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒေၾကာင္းကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြးမႈ မရိွသျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သို႔ေပး ပို ႔ခဲ့ျပီးေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သယံဇာတ ေကာ္မတီမွ စိစစ္ခ်က္မူၾကမ္းကို ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီလ (၂၃) ရက္ေန႔ တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ဖားကန္႔ေဒသ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းမွ ရရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္၏ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိသာ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ အသံုးျပဳခြင့္ရျခင္းသည္ ႏွစ္နာမႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း Dr. Kawn La ေျပာဆုိခဲ့သည္။

  • Popular

  • Latest