UNODC ၏ ကခ်င္ဘိန္းခင္း အစီရင္ခံစာ ေျမျပင္အေျခေနႏွင့္ ကြဲလြဲ

၁၉၉၂ ခုႏွစ္ကစၿပီး KIA က ဘိန္းခင္း ဖ်က္ဆီးျခင္း ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္

ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ UNODC ၏ ‘Myanmar Opium Survey 2018’ တြင္ ေဖာ္ျပေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ဘိန္းခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ေျမျပင္မွာျဖစ္ေသာ အေျခအေနႏွင့္ ကြဲလြဲမႈရိွေနေၾကာင္း ကခ်င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေ၀ဖန္ေထာက္ျပၾကပါသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တေက်ာ့ျပန္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ တရား၀င္ႏွင့္ တရားမ၀င္ ဘိန္းစိုက္ပိ်ဳးထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏ အမ်ားဆုံးေနရာေဒသမ်ားသည္ ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္၊ ခ်ီေဖြျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တႏိုင္းျမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF)၊ ျပည္သူ႔စစ္ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ေရွ႕တန္းစခန္းရိွသည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ Pat Jasan (PJS) ေခၚ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားဦးေဆာင္ေသာ ကခ်င္လူထုမူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕က ဆိုပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၉ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ေသာ UNODC စစ္တမ္းအစီရင္ခံစာက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ဘိန္းစိုက္ပိ်ဳးမႈ ၁၃% ထိေလွ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္းေဖာ္ျပၿပီး ဘိန္းဆက္လက္ စိုက္ပိ်ဳးေနမႈမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡကိုခ်ိန္ဆက္ကာ "ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း ဘိန္းစိုက္ပိ်ဳးထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏအျမင့္ဆုံး ေနရာမ်ားမွာ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသ သို႔မဟုတ္ စိုးမိုးမႈရိွေသာေဒသမ်ားတြင္ျဖစ္သည္" ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

Pro_Myanmar_government_militias_fighting_KIO_growing_opium_says_rights_group.jpg
ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ Trinity ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္ ဘုရားေက်ာင္းေရွ႕ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရး PJS အဖြဲ႕ ဆိုင္းဘုတ္

ယင္း စစ္တမ္းအစီရင္ခံစာကို KIO ပယ္ခ်လိုက္ၿပီး ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၅ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ဘန္ေကာက္ အေျခစိုက္ UNODC ၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ပစိၥဖိတ္ ေဒသဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ Mr. Jeremy Douglas ထံ လိပ္မူၿပီး အိပ္ဖြင့္ေပးစာျဖင့္ ယခုလို ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

"မိမိတို႔ အေနျဖင့္ UNODC ၏ အေျခအျမစ္မရိွသည့္ ပုတ္ခတ္စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို လုံး၀ (လုံး၀) လက္မခံႏိုင္ပါ၊ UNODC မွ ယခုကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းကိုလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာ အျဖစ္ယူဆပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာကို ပူးတြဲေရးသားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအႏၱရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႔၏ ဖိအားေပး ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ သူ၍သာ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ယူဆမိပါသည္။"

UNODC က ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ဘိန္းကို စီးပြားျဖင့္ စိုက္ပိ်ဳးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အဓိက ပတ္သက္ေနေသာ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို ေ၀ဖန္ျခင္းမရိွဘဲ ၁၉၉၂ခုႏွစ္ ကတည္းက မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရး ေပၚလစီ ခ်မွတ္ကာ ႏွစ္စဥ္ ဘိန္းခင္းဖ်က္ဆီးေရး ျပဳလုပ္ေနေသာ KIO/ KIA ကို ပစ္မွတ္ထား အျပစ္ဖို႔လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ယခု ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းရန္ UNODC ရန္ကုန္႐ုံးႏွင့္ ဘန္ေကာက္ရိွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏွင့္ ပစၥိဖိတ္ ေဒသဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံး တို႔ကို ကခ်င္သတင္းဌာန KNG မွ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေျဖၾကားျခင္း မရိွပါဘူး။ ထို႔အျပင္ Mr. Jeremy Douglas ၏ email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)သို႔ စာေရး ေမးျမန္းထားေသာ္လည္း ေျဖၾကားျခင္း မရိွေသးပါဘူး။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလက KWAT ကခ်င္အမိ်ဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ (ထိုင္းႏိုင္ငံ) ထုတ္ေ၀ေသာ “Silent Offensive (အသံတိတ္ ထိုးစစ္)” အစီရင္ခံစာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ဘိန္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈ တိုးပြားလာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယခုလို ေတြ႕ရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈ တိုးပြားလာျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မွာ KIA အား တိုက္ခိုက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရ လက္ေအာက္ခံ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအား ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴအပါအ၀င္ တျခား ေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားသည့္ မူ၀ါဒေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ မဟာမိတ္မ်ား ကခ်င္ေဒသမ်ားအား တျဖည္းျဖည္းျခင္း သိမ္းပိုက္၊ ထိန္းခ်ဳပ္လာသည္ႏွင့္ အမွ် မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္မႈမွာလည္း ပိုမို၍ တိုးပြားလာသည္။”

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ၀ိုင္းေမာ္ႏွင့္ ခ်ီေဖြၿမိဳ႔နယ္မ်ားမွာ ဘိန္းအဓိက စိုက္ပ်ိဳးမႈေဒသမ်ားျဖစ္ၿပီး အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဟာင္း ဦး ဇခုန္တိန္႔ယိန္း ဦးေဆာင္သည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အမွတ္ (၁၀၀၁)၊ (၁၀၀၂)၊ (၁၀၀၃) ႏွင့္ (၁၀၀၄) တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

UNODC ၏ ၂၀၁၃ ဘိန္း စိုက္ပိ်ဳးမႈ စစ္တမ္းတြင္ ၀ိုင္းေမာ္ ႏွင့္ တႏိုင္းတို႔ကိုသာ “အထူးစိုးရိမ္ရ” ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ထူးဆန္းစြာပင္ ခ်ီေဖြ ေဒသအား ထိုသို႔ သတ္မွတ္မထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

“အဲတာေၾကာင့္ က်မတို႔ျမင္တာက ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ကို ေထာက္ခံေပးတဲ့ အဖြဲ႕ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို UNODC ကို က်မတို႔ ျမင္ပါတယ္။ အဲဒီလို သတ္မွတ္ဖို႔လဲ ေျပာဆိုေနတယ္ေလ” ဟု KWAT အဖြဲ႔ Coordinator ေဒၚ Moon Nay Li ဆိုပါသည္။

Kambaiti-BGF.jpg
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ PJS အဖြဲ႕မွ ဆဒုံး နဲ႔ ကန္ပိုက္တီ  ေဒသအတြင္း ဘိန္းခင္း ဖ်က္ဆီးေရးကို လမ္းပိတ္ ဟန္႔တားေနတဲ့ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္းဦးေဆာင္ေသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ BGF နဲ႔ အစိုးရ စစ္သားေတြကို ၀ိုင္းေမာ္-ကန္ပိုက္တီလမ္းေပၚ ေတြ႕ရစဥ္

UNODC စစ္တမ္းတြင္ ၂၀၁၈ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ဘိန္းစိုက္ပိ်ဳးမႈ ေလွ်ာ့လာေၾကာင္း ဆိုေသာ္လည္း ခ်ီေဖြျမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ တို႔တြင္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ထက္ ၂၀၁၈ မွာ ဘိန္းစိုက္ပိ်ဳးမႈ ပမာဏ ဧက ရာေပါင္းမ်ားစြာ ပိုတိုးလာေၾကာင္း ေဒသဆိုင္ရာ ကခ်င္လူမႈမူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ Pat Jasan (PJS) တာ၀န္ရိွသူမ်ားက ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ေျပာပါသည္။

ထို႔အျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ဘိန္းစိုက္ပိ်ဳးမႈ ပမာဏ ဒုတိယ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာ တႏိုင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္း ဘိန္းခင္းမ်ားကို KIA ႏွင့္လက္လွမ္းေ၀းေသာ ယုဇနကုမၸဏီပိုင္ ျခံ၀င္းအပါ၀င္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ေသာ နယ္ေျမ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ေရွ႕တန္းစခန္းမ်ား တည္ရိွေသာေနရာမ်ားတြင္ အဓိက ျမင္ေတြ႕သည္ဟု တႏိုင္းေဒတဆိုင္ရာ PJS အဖြဲ႕ တာ၀န္ရိွသူမ်ားကို ေမးျမန္းသိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ျမစ္ၾကီးနား-ပူတာအိုကားလမ္း ဆြမ္ပရာဘြမ္ ႏွင့္ ပူတာအို အၾကားရိွ ျမန္မာစစ္တပ္ စခန္းမ်ား တည္ရိွရာေနရာမ်ားတြင္လည္း ဘိန္းစိုက္ပိ်ဳးမႈ ႏွစ္စဥ္တိုးလာေၾကာင္း ေဒသခံ ရြာသားမ်ားဆိုပါသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတိုင္ခင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ တပ္မေတာ္ ေရွ႕တန္းနယ္ေျမမ်ား ႏွင့္ ၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္း KIA မွ သိမ္းပိုက္ေသာ တပ္မေတာ္ စစ္စခန္းသစ္မ်ား တည္ရိွရာ ေနရာတိုင္းလိုလိုတြင္ ဘိန္းစိုက္ပိ်ဳးမႈ ရိွျခင္းကို ေလ့လာေတြ႕ရေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ဘိန္းစိုက္ပိ်ဳးမႈ ပမာဏ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ PJS အဖြဲ႕မ်ား ဆိုပါသည္။

  • Popular

  • Latest