၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ေနရာတြင္ ဘိန္းခင္း ဧက ၁ ေသာင္းေက်ာ္ ရိွ

ေမာ္စီတုန္းဘိန္းခင္း၊ ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္

ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာတြင္ ဘိန္းစိုက္ခင္း စုစုေပါင္း ဧက ၁ ေသာင္း ေက်ာ္ စာရင္းေကာက္ယူထားေၾကာင္း ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ လူထုအေျချပဳ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ Pat Jasan (ပတ္ဂ်ဆန္)က ဆိုသည္။

အထူးသျဖင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အမွတ္ ၁၀၀၃ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမ ေက်းရြာေပါင္း (၂၈)ရြာသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ၂၀၁၈ ႏို၀င္ဘာလက ေနာက္ဆုံး ေကာက္ယူရရိွထားေသာ စာရင္းအရ ဘိန္းစိုက္ပိ်ဳးမႈ စုစုေပါင္း ဧက ၁၂၅၅၀ ရိွသည္ကို ေတြ႔သည္။

ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ UNODC ၏ ၂၀၁၉ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘိန္းစိုက္ပိ်ဳးမႈ စစ္တမ္းအစီရင္ခံစာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ဘိန္းစိုက္ပိ်ဳးမႈ ၁၃% ထိေလွ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္းေဖာ္ျပၿပီး ဘိန္းဆက္လက္ စိုက္ပိ်ဳးေနမႈမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡကိုခ်ိန္ဆက္ကာ "ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း ဘိန္းစိုက္ပိ်ဳးထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏအျမင့္ဆုံး ေနရာမ်ားမွာ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသ သို႔မဟုတ္ စိုးမိုးမႈရိွေသာေဒသမ်ားတြင္ျဖစ္သည္" ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
Poppy-field-in-Waingmaw-township.jpg

သို႔ေသာ္လည္း ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ နုယ္ျခားေစာင့္တပ္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာတြင္ ဘိန္းစိုက္ပိ်ဳးမႈ ပမာဏ ၂၀၁၇ ထက္ ၂၀၁၈ မွာ ပိုမ်ားလာေၾကာင္း ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ PJS အဖြဲ႕ ေျပာပါသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ကခ်င္ျပည္နယ္တ၀န္း ကခ်င္ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္ေသာ PJS အဖြဲ႕မ်ား၏ ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ ဘိန္းစိုက္ပိ်ဳးမႈ အမ်ားဆုံးေနရာမ်ားသည္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ား (နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ နယ္ေျမမ်ား) ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ ေရွ႕တန္းစခန္းမ်ား တည္ရိွေသာေနရာတိုင္း လိုလိုမွာေနျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းသည္ ၎ေနရာမ်ားသို႔ PJS အဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ KIA တို႔က လုံျခံဳေရးေၾကာင့္ ဘိန္းခင္း ဖ်က္ဆီးေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ကလည္း ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေနရာရိွ ဘိန္းခင္းမ်ား ဖ်က္ဆီးရန္ တက္လာေသာ PJS အဖြဲ႕မ်ားကို အစိုးရတပ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ တို႔က လက္နက္ျဖင့္ပစ္ခတ္ ဟန္႔တားမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

  • Popular

  • Latest