မတရား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသူမ်ားကို ဥပေဒဆိုင္ရာ အကူညီေပးမည္

ဦးခင္ေဇာ္

မတရားသျဖင့္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအမႈ ရင္ဆုိင္ရာ၌ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ အကူညီမ်ားကို ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး အဖြဲ႕ ထံ အခ်ိန္မေရြးေတာင္းခံနိုင္ေၾကာင္း မတ္လ၂၈ ရက္ေန႔ ကခ်င္ျပည္နယ္စုေပါင္းရံုး တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႔၏ ရံုးဖြင့္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေဇာ္ က ေျပာသည္။

“နုိင္ငံသားေတြ မတရားသျဖင့္ ဥပေဒနဲ႔မညီ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမ်ိဳးေတြ မျဖစ္ေအာင္ ျပီးေတာ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြဟာ ေရွ႕ေနမငွားရမ္းႏုိင္တဲ့ ခုခံေခ်ပတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြ မေပ်ာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ ကေလးသူငယ္ေတြ၊ မသန္မစြမ္းေတြ၊ မိ္န္းမေတြ၊ ခုခံအားက်ဆင္းတဲ့သူေတြ၊ နာတာရွည္မက်န္းမာတဲ့သူေတြ၊ နုိင္ငံမဲ့ေတြ၊ နုိင္ငံေရးခုိလံုခြင့္ေတာင္းတဲ့သူေတြ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြကုိလည္း ဥပေဒနဲ႔အညီ ခုခံေခ်ပေပးဖုိ႔ အကူအညီေတြေပးမွာပါ” ဟု ဆု္ိသည္။

မသန္မစြမ္းသည့္ကေလးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ နားမၾကားသူမ်ား၊ ဆြံ႔အ ေနသူမ်ားအား လူမဆန္သည့္ မုဒိမ္းမႈမ်ား က်ဴးလြန္ခံရလွ်င္ ၎တုိ႔အား ဥပေဒအရ နစ္နာသူမ်ားဟု သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး အဖြဲ႔မ်ားသည္ အဆုိပါ မသန္မစြမ္း ကေလးငယ္မ်ား တရားရင္ဆုိင္ရာတြင္ ေငြအင္အား၊ ဓနအင္အားမ်ားရိွသူမ်ား၊ ၾသဇာအာဏာ ၾကီးသူမ်ားက အမႈမွန္မေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ဖ်က္လုိဖ်က္စီးလုပ္ျခင္းမ်ိဳး၊ သက္ေသမ်ားအား ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ရန္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

၂၀၁၆ ခုနွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ဥေပဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႔သည္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊြတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ ေရြးခ်ယ္ကာ အစိုးရႏွင့္ညိွနုိ္င္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ျပိီး ယင္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ တရားရံုးခ်ဳပ္လုပ္သက္ အနည္းဆံုး ၁၀ နွစ္အထက္ရိွသည့္ သူမ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

  • Popular

  • Latest