ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ယခုထိ လက္မခံေသးသည့္ကိစၥေပၚ လူထုရွင္းလင္းပဲြတစ္ခုကို ဇူလိုင္ ၃ ရက္ ၿပီးခဲ့အပတ္စေနေန႔က ျပဳလုပ္

kspp-meeting-1
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ယခုထိ လက္မခံေသးသည့္ကိစၥေပၚ လူထုရွင္းလင္းပဲြတစ္ခုကို ဇူလိုင္ ၃ ရက္ ၿပီးခဲ့အပတ္စေနေန႔က ျပဳလုပ္ေနသည္႔ပုံ။
kspp-meeting-2
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ယခုထိ လက္မခံေသးသည့္ကိစၥေပၚ လူထုရွင္းလင္းပဲြတစ္ခုကို ဇူလိုင္ ၃ ရက္ ၿပီးခဲ့အပတ္စေနေန႔က ျပဳလုပ္ေနသည္႔ပုံ။
kspp-meeting-3
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ယခုထိ လက္မခံေသးသည့္ကိစၥေပၚ လူထုရွင္းလင္းပဲြတစ္ခုကို ဇူလိုင္ ၃ ရက္ ၿပီးခဲ့အပတ္စေနေန႔က ျပဳလုပ္ေနသည္႔ပုံ။
kspp-meeting-4
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ယခုထိ လက္မခံေသးသည့္ကိစၥေပၚ လူထုရွင္းလင္းပဲြတစ္ခုကို ဇူလိုင္ ၃ ရက္ ၿပီးခဲ့အပတ္စေနေန႔က ျပဳလုပ္ေနသည္႔ပုံ။
kspp-meeting-5
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ယခုထိ လက္မခံေသးသည့္ကိစၥေပၚ လူထုရွင္းလင္းပဲြတစ္ခုကို ဇူလိုင္ ၃ ရက္ ၿပီးခဲ့အပတ္စေနေန႔က ျပဳလုပ္ေနသည္႔ပုံ။
kspp-meeting-6
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ယခုထိ လက္မခံေသးသည့္ကိစၥေပၚ လူထုရွင္းလင္းပဲြတစ္ခုကို ဇူလိုင္ ၃ ရက္ ၿပီးခဲ့အပတ္စေနေန႔က ျပဳလုပ္ေနသည္႔ပုံ။

  • Popular

  • Latest