ဖါးကန္႔ ဥ႐ုေခ်ာင္းေရၾကီးျခင္း

ဖါးကန္႔ ဥ႐ုေခ်ာင္းေရၾကီးျခင္း
ကခ်င္ျပည္နယ္
July 27, 2010
ဓါတ္ပုံ - ကခ်င္သတင္းဌာန

27710-hpakant-rise-river-1


27710-hpakant-rise-river-2

27710-hpakant-rise-river-4

27710-hpakant-rise-river-5-

27710-hpakant-rise-river-6

27710-hpakant-rise-river-7

27710-hpakant-rise-river-8

27710-hpakant-rise-river-9

27710-hpakant-rise-river-10  • Popular

  • Latest