အေမရိကန္ ကခ်င္အမိ်ဳးသားမ်ား၏ တ႐ုတ္အစိုးရ ဆႏၵျပပြဲ

အေမရိကန္ ကခ်င္အမိ်ဳးသားမ်ား၏ တ႐ုတ္အစိုးရ ဆႏၵျပပြဲ
ေအာက္တိုဘာ ၇၊ ၂၀၁၁

 

Washington တ႐ုတ္သံ႐ုံးေရွ႕ ဆႏၵျပပြဲ


border-10


border-9

 

border-11

 

တ႐ုတ္ေကာင္စစ္၀န္႐ုံး ဆႏၵျပပြဲ
Houston၊ Texas


border-1

 

border-2

 

border-3

 

border-4

 

border-5


တ႐ုတ္ေကာင္စစ္၀န္႐ုံး ဆႏၵျပပြဲ
Los Angeles, California


border-6

 

border-7

 

border-8

 

   • Popular

  • Latest