သတင်း

တပ္သိမ္း ေျမယာအတြက္ နစ္နာေၾကး (သိုု႔) စြန႔္လြတ္ရန္ အစီစဥ္ မရိွ

တပ္မေတာ္သိမ္းဆည္းထားသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေညာင္ပင္ေက်းရြာ ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာဧကမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ‘နစ္နာေၾကး ေပးရန္’ သုိ႔မဟုတ္ ‘ျပန္လည္ စြန္႔လြတ္ရန္’ သေဘာထား မရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေဒသခံမ်ားအား ဇူလုိင္ (၂၆) ရက္ေန႔ ျပန္လည္ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (မပခ)မွ ေပးပုိ႔လာေသာ သေဘာထားပါရွိခ်က္အရ “၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ခမရ (၃၂၁) တပ္ရင္းမွ တပ္ေျမအျဖစ္ သိမ္းယူခဲ့စဥ္ ၎ေျမယာမ်ားမွာ ေျမလြတ္ေျမရုိင္း ျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း” ဆုိထားပါသည္။

ေရႊေညာင္ပင္ေက်းရြာကုိ ၁၉၈၄ခုႏွစ္ မတုိင္မီ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၁ခုႏွစ္တြင္ ခမရ (၃၂၁) တပ္ရင္းက တပ္စခန္းစတည္ခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တရုတ္သစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာစုိက္ပ်ိဳးမႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာျပီးေနာက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ သခၤ်ဳိင္းေျမ ႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမ မ်ားကုိ တပ္ေျမ က်ဴးေက်ာ္အျဖစ္ တရားဝင္ သိမ္းယူလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားေျပာဆိုခ်က္မွ သိရပါသည္။

လက္ရွိ တပ္မေတာ္သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမယာမ်ားတြင္ တရုတ္သစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာစုိက္ပ်ိဳးထားသည္ကုိသာ ေတြ႕ရပါသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ ထပ္မံ တင္ျပေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမသိမ္းခံထားရေသာ Slg. Brang Hkum (ဦးဘရန္ခြမ္)က ယခုလိုေျပာဆုိထားပါသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ေတာင္းဆုိထားတာ မေကာင္ျမင္ဘူးေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ျပန္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာကို အသနားခံ ထပ္တင္သြားမယ္။ ေဒသခံေတြက စစ္တပ္ေနရာကုိ လုယူေနတာမဟုတ္ဘူး။ ကုိယ့္ေျမယာကုိ ရေအာင္ယူခ်င္တယ္။ ေနာက္ဆုံး ေလ်ာ္ေၾကး မေပးခ်င္ေန။ ကုိယ္ေျမယာကုိဘဲ ရေအာင္ေတာင္းဆုိမယ္ ေနာက္ထပ္ တာဝန္ရွိေတြနဲ႔ ညွိႏႈိင္းၿပီး ျပန္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္” ဟု ေျပာဆုိသည္။

ေဒသခံမ်ားတင္ျပေတာင္းဆုိထားသည့္စာရင္းအရ တပ္ေျမသိမ္းဆည္းေျမအျဖစ္ ေက်းရြာသခၤ်ဳိင္းေျမ ဧက (၈)ဧက၊ အိမ္ၿခံေျမ (၁၀)ဧက၊ လယ္ယာေျမ (၄၅)ဧက ႏွင့္ ေတာင္ယာေျမ (၄၆)ဧက ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ေျမယာျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွစတင္ျပီး ၿမိဳ႕နယ္၊ ခရုိင္၊ ျပည္နယ္အစုိးရ အဆင့္ဆင့္ စာတင္ျပေတာင္းဆုိခဲ့သည္ သာမက ယခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁ရက္ေန႔ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတကုိလည္း အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးပုိ႔လုိက္ထားသည္ဟု ေျပာပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သခၤ်ဳိင္းကုန္းမရွိေတာ့ အရမ္းအခက္အခဲ ျဖစ္သြားတယ္။ ဘုန္းၾကီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူတာေတာင္ ဘယ္မွာ မီးသၿဂၤဳိလ္ရမလဲ မသိျဖစ္ေနတယ္။” ဟု ေဒသခံ ဦးထြန္းဝင္း ေျပာပါသည္။

ေဒသခံ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား၏ ေျပာဆုိခ်က္အရ ေရႊေညာင္ပင္ေက်းရြာတြင္ မူလတပ္ပုိင္ေျမ စုစုေပါင္း (၉၄၆)ဧကသာ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ တပ္ေျမပုိင္ ဧက ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနၿပီဟု သိရပါသည္။

Show More

Related Articles

Back to top button