သတင်း

ဖားကန္႔ မူရင္းဌာေနသားမ်ား ‘၎တို႔ရိွေနေသးေၾကာင္း’ သိေစလို

စက္ယႏၱရားၾကီးမ်ားျဖင့္ အတိုင္းထက္အလြန္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား လူဦးေရ ၾကီးစိုးျခင္းခံေနရေသာ ဖားကန္႔ေဒသ မူရင္းဌာေန ကခ်င္လူမိ်ဳးမ်ား က၎တို႔ရိွေနေသးေၾကာင္းသိေစလိုသည္ဟု ဆုိပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခင္ ‘Mungnawk Hkawng Uru Ga (မုန္ေနာက္ေခါင္ဥ႐ုေဒသ)’ ဟု ေခၚဆိုေသာ ယခု ဖားကန္႔ေဒသ မူရင္းဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕  Mungnawk Hkawng Uru Rudi Ruhpang Hpung (မုန္ေနာက္ေခါင္ဥ႐ုဌာေနျပည္သူမ်ားအဖြဲ႕) က ဦးေဆာင္ၿပီး ပထမဆုံး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားေန႔ (International Day of the World’s Indigenous People)ကို ဖားကန္႔၊ ေမွာ္၀မ္း လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တုိင္ကြင္းတြင္ ၾသဂုတ္လ (၉)ေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဖားကန္႔သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံးမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအျဖစ္ အခ်ိန္ကာလ အတန္ၾကာ အေျခခ်ေနထုိင္လာၾကေသာေၾကာင့္ ေဒသခံျဖစ္လာသူမ်ားကုိနဂုိမူရင္း ဌာေနရင္းသားမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္းသိရွိေစလိုေသာေၾကာင့္ ယခုလို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားေန႔ စီစဥ္က်င္းပရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အစီစဥ္ဦးေဆာင္သူ ဖားကန္႔ဌာေနသား ဆရာ Lamawng La Tawng က ယခုလို ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ေျပာပါသည္။

အဓိကေတာ့ အခုေနာက္ပုိင္းမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြကုိ က်ေနာ္တုိ႔ နဂုိမူလဌာေနသားေတြ ရွိေနေသးတာကုိ သိေစခ်င္တယ္ ျမင္ေစခ်င္တယ္။ ၿပီးရင္ မူရင္းဌာေနသားေတြအေနနဲ႔လည္း ဆုံးရႈံးသြားတဲ့အခြင့္အေရးေတြ ျပန္လည္ရရွိလာေအာင္ အားလုံးဝုိင္းဝန္ေဆာင္ရြက္ခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယခုလုိ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္ဟု ဆိုပါသည္။

ဖားကန္႔ မူရင္းဌာေနသားမ်ား၏ အခ်က္()ခ်က္ပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥေပေဒတြင္ပါ၀င္ေသာ အခန္း()ပုဒ္မ ()အရ သေဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားမည္သည့္ စီးပြားေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကိုမဆို ေဒသခံျပည္သူမ်ားအားလြတ္လပ္စြာ ႀကိဳတင္ သတိေပး၊ တုိင္ပင္၊ သေဘာထားရယူၿပီးမွသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရကုိ တိုက္တြန္း ေတာင္းဆိုေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္ ကခ်င္ျပည္သူ႔ပါတီ KSPP႐ုံးမွလည္း ဖားကန္႔ မူရင္းဌာေနသားမ်ား က်င္းပေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားေန႔ႏွင္ပတ္သက္ၿပီး ၾသဂုတ္လ ()ရက္ေန႔ေအာက္ပါအတိုင္းသေဘာထားထုတ္ခဲ့သည္။

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရသင့္ရထိုက္ေသာအခြင့္အေရးမ်ားအား ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ဂုဏ္သိကၡာရိွရိွျဖင့္ ရရိွျခင္းသည္ ထိုေဒသတြင္(တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအခ်င္းခ်င္း ယုံၾကည္ေလးစားမႈ၊ စည္းလုံးမႈ) စသည္တို႔ကို တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစသည္သာမက၊ စစ္မွန္ေသာဖယ္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ အဓိကက်သည္ဟု ယုံၾကည္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ပါတီ (KSPP)၊ ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္သည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားရရိွရန္အတြက္ ပူးေပါင္းပါ၀င္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ေသာၾကာေန႔ ဖားကန္႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားေန႔ အခမ္းနားသို႔ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား စုစုေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဖားကန္႔ေဒသ မူရင္းဌာေနသားမ်ား၏ အခြင့္အေရး ျပန္လည္ရရိွေရးအတြက္ Mungnawk Hkawng Uru Rudi Ruhpang Hpung (မုန္ေနာက္ေခါင္ဥရုဌာေနျပည္သူမ်ားအဖြဲ႕)’ ကို မူရင္းဌာေနသားမ်ားက ယခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီ (၁၈)ရက္ေန႔ ဖားကန္႔ျမိဳ႕တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ 

 

Show More

Related Articles

Back to top button