၂၀၁၉-၂၀၂၀ ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရဘတ်ဂျက်တွင် ‘လမ်း’ အတွက် အများဆုံးသုံးစွဲထား

ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဘတ်ဂျက်သုံးစွဲရာတွင် ‘လမ်း’ အတွက် သုံးထားသောဘတ်ဂျက်မှာ ကျပ် ၉၅ ဘီလီယံအဖြစ် အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်ဟု အစိုးရ၏ ရသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်းဆိုင်ရာစာစောင်မှ တွေ့ရပါသည်။ ပြည်နယ်အစိုးရလိုအပ်ချက်အတွက် ပြည်ထောင်စုမှ ချပေးသည့် ကျပ်သန်းပေါင်း ၁၈၃၄၄၂.၉၀၇ အနက် ‘လမ်း’ အတွက် သုံးစွဲငွေမှာ ကျပ်သန်း ၉၅၃၉၆.၇၈၉ အဖြစ် ဘတ်ဂျက်၏ ၅၇ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ အခြားသုံးစွဲငွေများမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား