ကခ်င္ျပည္နယ္ ဘိန္းခင္း ကုလသမဂၢ UNODC ထုတ္ျပန္ခ်က္ထက္ ၂ ဆ မ်ား ဟုု KIO ဆိုု

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း လက္ရွိဘိန္းခင္းစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ေနမႈသည္ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာရံုး UNODC ၏ ၂၀၁၈ အစီရင္ခံစာပါ ေဖာ္ျပခ်က္ထက္ ၂ဆ ပိုုမ်ားေနေၾကာင္း ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ KIO က ဆိုုလိုုက္သည္။ UNODC ၏ ေဖာ္ျပခ်က္ထက္ ၂ဆ မ်ားေသာ ဘိန္းခင္းစုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေနမႈမ်ားသည္ ျမန္ာအစုိးရ တပ္မေတာ္လက္ေအာက္ ျပည္သူ႔စစ္ ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ရွိေနသည္ဟု ဇြန္လ ၂၆ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ေရးေန႔မွာ…