ရာသီတုတ္ေကြးေၾကာင့္ ကခ်င္အသင္းေတာ္ေက်ာင္းမ်ား ေခတၱ ပိတ္ထားရ

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမဳိ႕ေတာ္ျမစ္ႀကီးနားတြင္ မိုးတြင္းကာလ ရာသီတုတ္ေကြးေရာဂါမ်ား ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (KBC) အေျချပဳ အသင္းေတာ္ အမိ်ဳးသားေက်ာင္း (Myu Sha Jawng)မ်ားကို ေခတၱပိတ္ထားရေၾကာင္း သိရသည္။ Jan Mai Kawng ရပ္ကြက္ Jan Mai Hpaji Shalat အမိ်ဳးသားေက်ာင္းရိွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ဇူလိုင္ လဆန္းပိုင္းကစၿပီး ရာသီတုတ္ေကြး ျဖစ္ပြားမႈ ပုိမုိမ်ားျပားလာ ေသာေၾကာင့္ ၾသဂုတ္လ (၇)ရက္ေန႔မွ (၁၁)ရက္ေန႔ထိ ေက်ာင္းပိတ္ထားခဲ့ရေၾကာင္း