ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသခံမ်ား၏ ‘ေသြးစြန္းေနေသာ’ ပယင္း

ကမာၻ႔အဖုိးတန္ရတနာ ပယင္းထြက္ရွိရာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသကုိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ သိမ္းပုိက္လုိက္ျခင္းသည္ ၄င္းေဒသရွိ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ ဖယ္ရွားပစ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ‘ေသြးစြန္းေသာပယင္း’ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာအုပ္ မိတ္ဆက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကုိ ေဒသခံမ်ား ႏွင့္ Kachin Development Networking Group (KDNG) တုိ႔ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ Orchid ဟုိတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ “ေသြးစြန္းေနတဲ့ ပယင္းေမွာ္လုိ႔ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္တယ္။ ဘာလုိ႔ဆုိေတာ့ ကမာၻမွာ