လီဒိုုလမ္း ျပည္သူ႔စစ္စခန္း ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ ေဒသခံ ႏွင့္ စစ္ေရွာင္မ်ား ေတာင္းဆိုု

ကခ်င္ျပည္နယ္ အေနာက္ဘက္ လီဒိုုလမ္းမေပၚ ေက်းရြာႏွင့္နီးကပ္လွ်က္ရိွ ျပည္သူ႔စခန္းသစ္ကိုု လုုံျခံဳေရးအရ စိုုးရိမ္ရဖြယ္ရိွေသာေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ ဟူးေကာင္းရြာသားမ်ားႏွင့္ စစ္ေရွာင္မ်ား ေတာင္းဆိုုေနၾကပါသည္။ အဆိုုပါ ရွမ္းနီျပည္သူ႔စစ္ စခန္းကိုု ျမန္မာစစ္တပ္ ခလရ (၂၉၇) အကာအကြယ္ေပးမႈေအာက္ Shahtuzup ေက်းရြာ ႏွင့္ Lawt Ja စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားႏွင့္နီးကပ္သည့္ စံျပေက်းရြာတြင္ ေမလကတည္းက အေျခစိုုက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်းရြာႏွင့္ကပ္ၿပီး တပ္စခန္း မထားေပးရန္အတြက္ တာဝန္ရွိသူႏွင့္ေတြ႔ဆုံၿပီး တင္ျပေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ‘အထက္အမိန္႔ေၾကာင့္ လုုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္’ ဟု