သတင်း

ဝုိင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာ္ၾကိဳးဝုိင္းအတြင္း မုိးရာသီ စုေပါင္း သစ္ပင္စုိက္

ဝိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာၾကိဳးဝိုင္းအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေနေသာ တရုတ္ တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာခင္းမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ေနျပီး ေဒသခံမ်ားအား အစုအဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ေတာအျဖစ္ ျပန္လည္အပ္ႏွံမူမ်ား ျပဳလုပ္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း မုိးရာသိီ သစ္ပင္စုိက္ ပြဲေတာ္တြင္ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

ထုိ မိုးရာသီ စုေပါင္းသစ္ပင္စုိက္ပြဲေတာ္ကို ယေန႔ဝိုင္းေမာ္ နမ့္ဝါသစ္ေတာၾကိဳးဝိုင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ သစ္ပင္စိုက္ပြဲေတာ္ကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ၾကီးမွဴးက်င္းပကာ ဝုိင္းေမာ္ျမိဳ႕တြင္းရိွ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားနွင့္ ဝူယန္ေဒသခံမ်ား စုစုေပါင္း လူအင္အား ၂၀၀ ခန္႔ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။

“သစ္ပင္တစ္ပင္ျဖစ္လာဖုိ႔ဆိုတာ ဒီေန႔ပါဝင္ၾကတဲ့ ဌာနဆုိင္ရာေတြေရာ ျပည္သူေတြေရာ ပူးေပါင္းျခင္းအားျဖင့္ သစ္ပင္တစ္ပင္ျဖစ္လာဖုိ႔ဆုိတာ ဘယ္ေလာက္္ခက္ခက္ခဲခဲ စုိက္ပ်ိဳးရသလဲဆုိတဲ့ အသိေလးဝင္လာျပီဆုိရင္ ငါတို႔ ဘယ္လုိထိမ္းသိမ္းရမလဲ၊ လြယ္လြယ္ကူကူခုတ္လုိ႔မျဖစ္ဘူးဆုိတဲ့ အမ်ားၾကိိီးရရိွသြားမယ္လုိ႔ထင္တယ္။” ဟု ဝုိင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးမွဴး ဦးဆြတ္ရိန္ဆုိင္းလာက ေျပာသည္။

ယခုလုိ မိုးရာသီတြင္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးရျခင္းသည္ ရာသီဥတုက တစ္ျဖည္းျဖည္း ပူျပင္းလာတဲ့သည့္အတြက္ သစ္ပင္စုိက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ျပီး သစ္ပင္စိုက္ျခင္းတြင္လည္း ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္ေစလုိသည့္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ေဒသခံေတာင္သူေတြဟာ ဘာမွမသိတဲ့ ပညာမတတ္တဲ့အနိမ့္ဆံုး လူတန္းစားေတြျဖစ္ပါတယ္။ ခုလုိဘဲ က်ေနာ္တုိ႔ အတြက္ေကာင္းစားဖုိ႔ သက္ဆုိင္ရာဌာနေပါင္းစံုအားျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေစခြင့္ျပဳတ့ဲအတြက္ ေက်းဇူူးတင္တယ္။” ဆုိျပီး ေဒသခံ ဦးေဇေခါင္က ဆုိသည္။

၂၀၁၉ မိုးရာသီစုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ပြဲေတာ္တြင္ ယူကလစ္ ၁၂၁၀၊ မယ္စလီပင္ ၁၂၁၀ စုစုေပါင္းပ်ိဳးပင္ ၂၄၂၀ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည္။

နမ့္ဝါသစ္ေတာၾကိဳးဝိုင္းသည္ စုစုေပါင္းဧက ၃၈၀၀ ရိွျပီး ေဒသခံမ်ားအတြက္ ထင္းစုိက္ခင္းမ်ား တစ္ရြာ ၁ ဧက ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဝုိင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာစုိက္ခင္း စုစုေပါင္းဧက ၁၄၂၉၆၁ ရိွေၾကာင္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အစိမ္းေရာင္ စီးပြားေရးဝိေရာဓိ သုေတသန အစီရင္ခံစာတြင္ ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာစုိက္ခင္းအခ်ိဳ႕သည္ သစ္ေတာၾကိဳးဝိုင္းအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္ေနသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ကုမၼဏီၾကား အျငင္းပြားမူမ်ားစြာ ရိွေနၾကပါသည္။

Show More

Related Articles

Back to top button